Change of polish .............................40 NIS..........................................החלפת לק
Manicure ........................................60 NIS...............................................מניקור
Change of gel polish ........................60 NIS......................................החלפת לק ג׳ל
Gel manicure ..................................80 NIS.......................................מניקור לק ג׳ל
Gel polish removal ..........................15 NIS.........................................הסרת לק ג׳ל
Nail art with manicure .....................70 NIS and up............מניקור עם עיצוב ציפורניים
Nail art with gel manicure ................90 NIS and up........ג׳ל מניקור עם עיצוב ציפורניים